Krwawiący obraz oblicza Pana Jezusa. Wielki Piątek 1986 Oława.


MIŁOSIERNE OBLICZE PANA JEZUSA ZACHOWAJ NAS OD WIELKIEJ BOŻEJ KARY
0jcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci w Niepokalanym  Sercu Maryi Najświętszej Oblicze Syna Twojego Jezusa Chrystusa na ratunek dla świata i otwarcia Nieba duszom w czyśćcu cierpiącym- Na złagodzenie Twojego Gniewu nad grzesznym światem i ubłaganiem Miłosierdzia.
MODLITWA
Do Najśw. Oblicza z Całunu
O Jezu, któryś nam na Świętym Całunie, którym Ciało Twoje Przenajświętsze owinięte było, całej Męki Twojej znaki zostawił, spraw miłościwie, abyśmy przez pokorę, pokutę i miłość łaskę Miłosierdzia Twego otrzymali. W pokorze mego serca składam Ci doskonały akt żalu i skruchy.


OBIETNICE
Pana Naszego Jezusa Chrystusa  dla wszystkich czcicieli Jego Najświętszego Oblicza:
1.  Wszyscy poświęceni Memu Najśw. Obliczu dzięki Mojej ludzkiej naturze w ich duszy silnie    odczuwalnej, otrzymają także żywe odbicie Mojej natury Boskiej i będą. Nią. wewnętrznie promieniować, dzięki upodobnianiu się do Mego Oblicza. Zabłysną też  w życiu przyszłym więcej niż inne dusze.
2. W godzinę śmierci odnowię w nich obraz Boży - zamglony  przez grzech.

3.  Czczący Moje Najświętsze Oblicze w duchu ekspiacji, będą Mi bliscy jak św.
Weronika, bowiem oddają Mi przysługę podobnie jak ona, a Ja Moje Boskie  Rysy wycisnę na ich duszy.
4. To godne uwielbienia Oblicze jest jakoby pieczęcią Bożej Godności, które też po-
siada moc odciskania się na duszach, które zwrócą się do Niego, jak do Obrazu Boga.
5.  Im bardziej Moi czciciele będą się troszczyć, by wypogodzić Moje Oblicze
zniekształcone przez obelgi i bluźnierstwa - tym Ja będę bardziej starał się zaleczyć ich dusze, zniekształcone przez grzech. Na nowo też wycisnę w ich duszach Obraz Mego  Oblicza i uczynię te dusze pięknymi jak w momencie chrztu świętego.
6. Ofiarując Moje Święte Oblicze Ojcu Przedwiecznemu, złagodzą Jego Gniew
i uzyskają nawrócenie z grzechów, co można by porównać do niebieskiej monety.
7.  Ofiarując zaś Moje Oblicze Ojcu Niebieskiemu, niczego On im nie odmówi.
Ja bowiem Sam będę przemawiał do Ojca w ich sprawach i prośbach.
8. Oni też czynić będą cuda przez to Moje Św. Oblicze. Ja ich oświecę Moim Światłem,
otoczę Moją Miłością, obdarzę wytrwaniem w dobrym.
9. Nie opuszczę ich nigdy, przenigdy.
10.  Będę wobec Mego Ojca obroną tych wszystkich, którzy słowem, modlitwą, czy piórem wspierają Moją Sprawę zbawienia i zadośćuczynienia. W chwili śmierci oczyszczę ich duszę z wszelkiego brudu grzechowego i oddam im pierwotna piękność.
Ktokolwiek będzie miał w swoim domu Mój Boski Portret i odnosić się będzie do Niego z pobożnością i miłością zachowany będzie od Kary.
Tak jak starożytni Hebrajczycy, którzy naznaczyli swe domy krzyżem zrobionym krwią, paschalnego ba-ranka zachowani byli przez Anioła Zniszczenia. Podobnie stanie się w tych smutnych czasach tym, którzy uczczą Mnie przez wystawienie Obrazu Mego Oblicza".
,,Błogosławić będę rodzinom, które wystawią. Moja. Podobiznę. Nawrócę grzeszników tam żyjących. Wspomogę dobrych w doskonaleniu się, oziębłych rozpalę na nowo, błogosławić będę ich sprawy. Dbać będę o ich potrzeby i wspomogę ich w potrzebach duchowych i materialnych".
,,Uczyńcie dar z Mojego Portretu lub rozdawajcie wszystkim znanym i nieznanym. Czynowi temu niech towarzyszy umyślne wezwanie ofiarowania i pragnienia dobra z waszego serca."
,,Obraz ten przyniesie korzyści duchowe wam, którzy rozpowszechniają Go i
spowoduje szybką przemianę w tych, którzy przyjmą Mnie z miłością i wdzięcznością.


Home
|"Przygotujcie się na wielkie udręczenie i erę pokoju"|
Pełen tekst VI części książki Johna Leary'ego|
 Radio Maryja

|Ciekawe strony katolickie|


E-mail                                           domurad@ica.net